Kommentera Skriv ut
Kommentera
Obligatoriskt

Obligatorisk ventilationskontroll - OVK

OVK är något som berör oss alla - på jobbet, i affären, för barnen i skolan och förskolan samt för våra äldre på äldreboende.

Syftet med OVK är att visa att inomhusklimatet är bra och att ventilationssystemen fungerar men det är också viktigt för att uppnå det nationella miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö. En bra ventilation spar energi.

OVK ska göras regelbundet

Innan ett ventilationssystem tas i bruk för första gången ska en första besiktning genomföras. För de flesta byggnader ska kontroll sedan genomföras regelbundet, var 3 eller 6 år (återkommande besiktning).

Besiktningsintervall 3 år

Förskolor, skolor, vårdlokaler och liknande oavsett typ av ventilationssystem samt flerbostadshus, kontorsbyggnader, personalutrymmen i industribyggnader och liknande med FT- eller FTX-ventilation.

Besiktningsintervall 6 år

Flerbostadshus, kontorsbyggnader, personalutrymmen och kontor i industribyggnader och liknande med F-, FX- eller S-ventilation.

Endast kontroll vid nybyggnad (första besiktning)

En- och tvåbostadshus med FT-, FX- eller FTX-ventilation.

Förklaring:

S-ventilation = Självdrag
F-ventilation = Mekanisk frånluft
FT-ventilation = Mekanisk från- och tilluft
FTX-ventilation = Mekanisk från- och tilluft med värmeåtervinning
FX-ventilation= Mekanisk frånluft med värmeåtervinning

Undantag från OVK

Följande byggnader är undantagna OVK:

En- och tvåbostadshus med självdragsventilation (S).
En- och tvåbostadshus med mekanisk frånluftsventilation utan värmeåtervinning (F).
Ekonomibyggnader för jordbruk, skogsbruk eller liknande.
Fritidshus.
Industribyggnader.

Ansvar

Det är byggnadens ägare som ska se till att funktionskontroll av ventilationssystem utförs enligt bestämmelserna i Plan- och bygglagen, PBL och Plan- och byggförordningen, PBF.

Vem utför OVK?

Funktionskontrollen måste utföras av en sakkunnig funktionskontrollant. Kontrollanten ska vara certifierad av certifieringsorgan som är ackrediterat, på Boverkets webbplats kan du hitta certifierade kontrollanter.

Besiktningen ska protokollföras och skickas till byggnadens ägare och till myndighetsnämnden på Bromölla kommun. Besiktningsmannen ska också skriva ett intyg som ska sättas upp på en väl synlig plats i byggnaden.

Tillsyn

Tillsynen över att reglerna följs ligger i Bromölla kommun på myndighetsnämnden.

Protokoll skickas till:
Bromölla kommun
Myndighetskontoret/Byggnadsavdelningen
Box 18
295 21 Bromölla

Kontakt

Anders Emgård
Byggnadsinspektör
0456-82 24 75
myndighetskontoret@bromolla.se

Therese Olsson
Byggnadsinspektör
0456-82 23 58
myndighetskontoret@bromolla.se

Linda Juhlin
Myndighetshandläggare
0456-82 24 74
myndighetskontoret@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 10 februari 2020