Kommentera Skriv ut
Kommentera
Obligatoriskt

Modersmål

Syftet med undervisningen i modersmål är att ge eleven möjlighet att utveckla kunskaper i och om sitt språk. I kursplanerna och tillhörande kommentarmaterial kan man också läsa om modersmålets betydelse för barns språk-, identitets-, personlighets- och tankeutveckling. Där framhålls till exempel att ett välutvecklat modersmål ger bra förutsättningar att lära sig svenska, andra språk och andra ämnen.

Bedömning och betygssättning sker på samma sätt som i övriga ämnen. De kunskaper och förmågor som en elev visar bedöms i förhållande till betygskriterierna i kursplanen eller ämnesplanen.

Rätt till undervisning

Rätt till undervisning i modersmål gäller elever i grundskolan, anpassade grundskolan och gymnasieskolan när:

 1. En eller båda vårdnadshavarna har annat språk än svenska som modersmål.
 2. Språket utgör elevens dagliga umgängesspråk i hemmet.
 3. Eleven har grundläggande kunskaper i språket.
 4. Eleven har fått modersmålsundervisning mindre än sju skolår.
 5. Eleven är adoptivbarn med annat modersmål än svenska

För elever som är adoptivbarn och har ett annat modersmål än svenska (punkt 5) gäller rätt till modersmålsundervisning även om språket inte är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet (punkt 2). Eleven måste dock ha grundläggande kunskaper i språket.

För elever som har modersmål som är ett nordiskt språk, ett nationellt minoritetsspråk eller om eleven har ett särskilt behov av modersmålsundervisning gäller inte punkt 4.

För barn/elever i förskola och förskoleklass erbjuds ingen modersmålsundervisning då ingen skyldighet för kommunen att anordna sådan undervisning finns.

Det är rektor som beslutar om eleven har rätt till modersmålsundervisning.

För att Bromölla kommun ska anordna modersmålsundervisning för elever som har rätt till sådan ska:

 1. Det finnas minst fem elever inom det aktuella språket som har rätt till undervisningen.
 2. Dessa elever önska att få undervisning i språket.
 3. Det finnas en lämplig lärare

En elev som tillhör en av Sveriges fem nationella minoriteter (Samer, Sverigefinnar, Tornedalingar, Romer och Judar) behöver inga grundläggande kunskaper i språket och språket behöver inte utgöra elevens dagliga umgängesspråk i hemmet för att erbjudas modersmålsundervisning i sitt minoritetsspråk. Det behövs heller inte en grupp om fem elever för att kunna ta del av modersmålsundervisning i minoritetsspråket, utan det räcker att en elev önskar detta.

Modersmålsundervisning är frivillig.

När sker undervisningen?

 • Undervisningen sker efter skoltid och följer de termins- och lovtider som gäller i Bromölla kommun.
 • Undervisningen kan förläggas på annan skola än den som eleven är inskriven på.
 • Undervisningen är kostnadsfri.

Ansökan

Vårdnadshavare ska senast 1maj, inför kommande läsår, ha lämnat in en fullständigt ifyllt ansökan om modersmålsundervisning på särskilt blankett till rektor. Blankett finns här eller hämtas på skolans rektorsexpedition. Ansökningar som inkommer efter det angivna datumet, eller är ofullständigt ifyllda, kommer inte att behandlas. Vårdnadshavare uppmanas istället att söka till nästkommande läsår. 

Ansökan om modersmålsundervisning - för elever i grundskolan, anpassade grundskolan och gymnasieskolan

Sidan senast uppdaterad: den 13 februari 2024