Kommentera Skriv ut
Kommentera
Obligatoriskt

Visselblåsarfunktion

Bromölla kommun har nolltolerans mot oegentligheter och välfärdsbrott i verksamheten. Med en visselblåsarfunktion tillhandahåller Bromölla kommun en möjlighet att konfidentiellt kommunicera misstankar om missförhållanden. Funktionen är viktig för att minska risker och för att upprätthålla förtroendet för kommunens verksamhet och beslutsfattare.

Syftet med Bromölla kommuns visselblåsarfunktion

Syftet med Bromölla kommuns visselblåsarfunktion är att en person som har eller har haft en arbetsrelation till Bromölla kommun ska kunna rapportera skyddat om missförhållanden i någon av kommunens verksamheter.

Bromölla kommuns fastställda vägledning för visselblåsarfunktionen kan du läsa här

Skyddet för den som rapporterar

En person som rapporterar enligt visselblåsarlagen får inte göras ansvarig för att ha åsidosatt sin tystnadsplikt, under förutsättning att personen vid rapporteringen hade skälig anledning att anta att rapporteringen av informationen var nödvändig för att avslöja det rapporterade missförhållandet.

Dessutom finns ett skydd mot hindrande och repressalier. En verksamhetsutövare får inte:

  • hindra eller försöka hindra rapportering
  • på grund av rapportering vidta repressalier mot en rapporterande person.

Vem omfattas av skyddet?

Skyddet finns för Bromölla kommuns anställda, personer som gör en förfrågan om eller söker arbete, volontärer, praktikanter, konsulter, leverantörer eller potentiella leverantörer, så länge missförhållandet som rapporteras har skett i Bromölla kommuns verksamheter.

Den rapporterande personen ska ha en tro på att informationen som lämnas är sann för att skyddet ska gälla. En person som rapporterar genom visselblåsarfunktionen behöver inte ha bevis för sin misstanke. Inga anklagelser får dock göras med skadligt uppsåt eller med vetskap om att anklagelsen är falsk. Skyddet gäller således inte vid medvetet falsk rapportering. Om du medvetet rapporterar falsk information kan sanktioner vidtas.

Vem omfattas inte av skyddet?

Skyddet gäller inte för personer som rapporterar i egenskap av till exempel elever, patienter eller medborgare i allmänhet. Inte heller förtroendevalda omfattas av skyddet.

När ska funktionen användas?

De missförhållanden som omfattas av visselblåsarlagen och som kan rapporteras ska vara hänförliga till och såsom stridande mot vissa delar av EU-rätten, svensk lag eller andra föreskrifter eller annat missförhållande där det finns ett allmänintresse att uppgifter kommer fram.

De missförhållanden som avses är sådana som består i handlanden och underlåtenheterna, oavsett om de rör ett uppsåtligt eller oaktsamt agerande eller om missförhållandena har sin grund i omständigheter som ingen särskild person kan lastas för, det vill säga olyckshändelse.

När ska funktionen inte användas?

En medarbetare omfattas inte av skyddet om rapporteringen enbart handlar om frågor som berör den egna anställningen, då detta generellt inte anses omfattas av ett allmänintresse. Dylika ärenden ska därför hanteras internt i den ordinarie linjeorganisationen inom ramen för arbetsrätt och arbetsmiljörätt.

Klagomål på fattade beslut, allmänna synpunkter eller ärenden som rör felanmälan ska inte hanteras inom ramen för visselblåsningsfunktionen

Generella synpunkter och klagomål på hur den kommunala verksamheten bedrivs hänvisas till:

Kommunens växel: 0456-82 20 00
E-post: kommunstyrelsen@bromolla.se
Kommunens synpunktshantering: www.bromolla.se/tyck_till

Att rapportera

Interna rapporteringskanaler och förfarande

Bromölla kommun anlitar en externt upphandlad part som mottagarfunktion för visselblåsningar, Qnister. Qnister tar emot skriftliga anmälningar via webbformulär och muntliga redogörelser via telefon. Det webbformulär som tillhandahålls katalogiserar ärenden utifrån den karaktär som rapporterande person väljer att sortera ärendet inunder. Rapporteringarna går via cookiefri rapporteringskanal till en krypterad ärendehanteringsportal som driftas i svenska datacenter. Kanalen är helt säkrad för anonym kommunikation mellan rapporterande person och mottagningsfunktion. Den upphandlade parten bekräftar automatiserat uppgifterna och ställer, vid behov och om det är möjligt, eventuella följdfrågor till den rapporterande personen.

Därefter gör juristen en bedömning huruvida ärendet är ett visselblåsarärende eller ej, återkopplar till den rapporterande personen samt kontaktar Bromölla kommuns interna utredningsgrupp för dialog kring förslag och rekommendationer till vidare hantering och åtgärder. Alla ärenden administreras och dokumenteras inom ramen för den ärendehanteringsportal som upphandlingsparten tillhandahåller. Ärendehanteringsportalen styr behörigheter och säkerhetsloggar aktiviteter.

Den interna utredningsgruppen i Bromölla kommun består av HR-chef, kommunjurist och verksamhetscontroller. Beroende på ärendets karaktär kan även särskilt sakkunnig expertis inkluderas i en intern utredning för att bistå med specialistkunskap.

Anmälningar och tips som faller utanför visselblåsarlagen skickas vidare till berörd verksamhetschef för kännedom och ställningstagande kring eventuella åtgärder.

Rapportera missförhållande

Rapportera missförhållanden via Qnisters e-tjänst. Du kan välja om du vill ange kontaktuppgifter eller förbli helt anonym. Följ instruktionerna i formuläret.

https://whistle.qnister.com/bromollakommun

Har du en QR-läsare i mobilen kan du skanna QR-koden och komma direkt till rapporteringssidan.

QR-kod visselblåsarfunktion.png

OBS! För att skydda din identitet, rekommenderar vi dig att:

  1. Använda en dator utanför din arbetsgivares nätverk när du rapporterar, då webbtrafik från arbetsplatsen kan vara spårbar.
  2. Har du QR-läsare i mobilen och skannar QR-koden, se då till att mobilen inte är uppkopplad mot arbetsplatsens wifi.

När du har lämnat in din rapport kommer ett ID och lösenord visas på skärmen. Det är viktigt att du sparar ID och lösenord för att ha möjlighet att logga in och följa din rapport. Eftersom vi inte loggar någon information om dig är detta enda chansen för oss att kommunicera. Du kommer att ha ett meddelande från oss i det inloggade läget inom 7 dagar. Vi uppmuntrar visselblåsare att i första hand använda sig av våra interna rapporteringskanaler enligt ovan.

Det finns även möjlighet att rapportera externt till en myndighet. Vill du rapportera externt inom Sverige har regeringen utsett olika myndigheter som du kan vända dig till beroende på vad din rapport handlar om, bland annat Arbetsmiljöverket, Skatteverket och Konkurrensverket. Du kan även lämna din rapport till EU:s institutioner, organ eller byråer om rapporten rör unionsrätt. Mer information om tillvägagångssättet finns hos respektive myndighet och EU-organ. Det finns även mer information om detta i vägledningen som kommunen antagit. Bromölla kommuns fastställda vägledning för visselblåsarfunktionen

Övriga kontaktvägar

Om du inte vill använda webbformuläret kan du även tala in din rapport till Qnister på telefonnummer 036-330 07 40 eller boka ett personligt möte på telefonnummer 036-330 07 41


Information om Bromölla kommuns personuppgiftsbehandling vid visselblåsarärenden

Sidan senast uppdaterad: den 17 juli 2022