Kommentera Skriv ut
Kommentera
Obligatoriskt

Detaljplaner och områdesbestämmelser

Detaljplan

En detaljplan är en karta som i text och färg reglerar vad marken ska användas till – var, vad och hur man får bygga. Planen kan styra att marken ska användas för till exempel bostäder, handel, kontor eller något annat, men också hur gator ska anläggas, vilken mark som ska vara privat och vilken som ska vara tillgänglig för allmänheten. Men en detaljplan styr inte bara byggandet utan kan även reglera hur ett område ska bevaras.

Detaljplanen är ett juridiskt bindande dokument som ger fastighetsägaren en garanterad byggrätt under en viss tid – genomförandetiden. 

Områdesbestämmelser

Områdesbestämmelser kan upprättas inom begränsade områden som inte har detaljplan exempelvis om kommunen vill reglera grunddragen i mark- och vattenanvändningen för att säkerställa syftet i översiktsplanen. Dessutom finns ett antal andra frågor som kan regleras genom områdesbestämmelser.

Sidan senast uppdaterad: den 15 mars 2024