Kommentera Skriv ut
Kommentera
Obligatoriskt

Kartmaterial

Riktlinjer

Vid bygglovsansökan ska en situationsplan som redovisar planerat byggnadsläge på fastigheten lämnas in. Grundkravet är att situationsplanen grundar sig på en nybyggnadskarta. I vissa fall kan kartunderlag med lägre detaljeringsgrad och noggrannhet godtas.

Detta beror på vilken typ av bygglovsärende det rör sig om, var fastigheten är belägen, var på fastigheten byggnationen planeras med mera.

I vissa fall, speciellt på landsbygden, finns kvalitetsbrister i fastighetsredovisningen som medför att det kan vara svårt att skapa en tillförlitlig nybyggnadskarta. Det kan då vara nödvändigt att lantmäteriet gör en fastighetsbestämning eller återutsättning av enstaka gränsrör.

Det är tjänstemännen på byggnadsavdelningen som avgör vilken typ av karta som behövs.

Kartmaterial

Nybyggnadskarta

  • Nybyggnadskartan redovisar befintliga förhållanden med följande innehåll:
  • Fastighetsgränser med sidlängdsmått, fastighetsbeteckningar arealuppgift.
  • Gällande plan med bestämmelser och laga kraftdatum.
  • Gatuhöjder vid fastighetsgräns, markhöjder.
  • Angränsande fastigheters byggnader med mera.
  • Sockelhöjd på närliggande fastigheter.
  • VA-ledningar och / eller anslutningspunkt med dimensioner, vattengång och material.
  • Kartan upprättas normalt i skala 1:400 ( tomtstorleken kan påverka skalan).

Primärkarta med fältmätning
Vid nybyggnad utanför planlagt område och vid om-och tillbyggnader kan det ofta räcka med en uppdaterad primärkarta. Inventering görs av området, men kartan innehåller inte all information som en nybyggnadskarta gör.

Primärkarta utan fältmätning
Vid mycket enkel åtgärd kan det räcka med ett utdrag ur primärkartan (ej ajourförd).
Nybyggnadskarta och primärkarta upprättas av Kart och mät efter beställning.

Kartan debiteras efter gällande taxa enligt kommunfullmäktiges beslut

Lägesanvisningar

Lägesanvisning för nybyggnad som är parallell med fastighetsgränsen
För att bestämma en byggnads läge mäts en längd (a) från en gränspunkt till en punkt som ligger på gränslinjen rätvinkligt mot byggnadens hörn. Två vinkelräta längder mäts sedan mellan byggnadens hörn och fastighetsgränsen (b) och (c).

 Lägesanvisning parallell


Lägesanvisning för nybyggnad som inte är parallell med fastighetsgränsen
För att bestämma byggnadens läge och vridning mäts en längd (a) från en gränspunkt som ligger på gränslinjen rätvinkligt mot byggnadens hörn. En vinkelrät längd mäts sedan mellan byggnadens hörn och fastighetsgränsen (b). På samma sätt mäts sedan två längder mot ytterligare ett av byggnadens hörn för att ange byggnadens vridning (c) och (d).

Lägesanvisning ej parallell

Självservice

E-tjänsterna är stängda 10-20 maj på grund av underhållsarbete.

Ansök om bygglov, marklov, rivningslov, Anmäl åtgärder som inte är bygglovspliktiga. Ansök om förhandsbesked. Strandskyddsdispens.

E-tjänster Bygga och bo

Mina sidor Bygga och bo

E-tjänsterna är stängda 10-20 maj på grund av underhållsarbete.

Här kommer du in på Mina sidor och kan se meddelande och följa dina ärenden.

Mina sidor Bygga och bo

Kontakt

Edita Zidziuniene
Mätningsingenjör
0456-82 21 53
edita.zidziuniene@bromolla.se

Tekniska enheten
0456-82 20 00
tekniska@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 2 oktober 2023