Kommentera Skriv ut
Kommentera
Obligatoriskt
Skog med trädstumpar efter träd som fällts

Fälla träd

Träd och växtlighet har stor betydelse i utemiljön eftersom de ger friskare luft och möjlighet till rekreation, men ibland kan de upplevas som störande. Har du önskemål om åtgärder på träd och vegetation på kommunens mark? Här finns information om hur du ansöker om att kommunen till exempel ska beskära träd, ta ned träd eller röja sly.

Åtgärder på kommunal mark

Träden är viktiga i vårt samhälle, både av estetiska och miljömässiga skäl. Därför är vi restriktiva med att ta bort friska träd. Träden bidrar bland annat till att:

  • Försköna parker och grönytor.
  • Filtrera bort luftföroreningar och bilda syre.
  • Förhindra översvämningar och vattensjuk mark.

Vi fäller inte träd bara för att det skuggar eller blåser in löv på en intilliggande tomt, skymmer sol, utsikt eller någons tekniska anläggningar som solpaneler eller paraboler.

Ansök om trädfällning

Vill du att vi ska åtgärda träd på kommunens mark ska du skicka en ansökan via vår e-tjänst. När vi gjort en bedömning av din ansökan får du ett beslut. 

Vill du åtgärda träd eller vegetation i anslutning till ditt bostadsområde och bor i en bostadsrättsförening, samfällighetsförening eller hyresrätt ber vi dig att kontakta styrelsen eller fastighetsägaren. Styrelsen eller fastighetsägaren kan sedan kontakta kommunen för att ansöka om en åtgärd. På så sätt blir det enklare för oss att hantera din ansökan.

Hur lång tid tar det?

Vi behandlar inkomna ansökningar en gång per år. Detta innebär att det kan dröja innan du får svar på din ansökan. Sista ansökningsdag 30 september, för att vi ska få med ärendet till den årliga genomgången.

Bedömningskriterier

Din ansökan kommer att bedömas utifrån bland annat:

  • Ingreppets betydelse för området som helhet
  • Estetiska och ekologiska värden
  • Trädets/växtlighetens kondition

Grannars medgivande

Eftersom åtgärden kan komma att påverka fler boende i området behöver vi se till att alla fått komma till tals. Detta för att inte riskera utföra åtgärder som sedan visar sig gå emot majoriteten av de boendes önskan. Detta är en viktig del i vår utvärdering i de fall vi bedömer att en åtgärd kan vara befogad utifrån de andra kriterierna.

Kommunens skyldighet i egenskap av markägare

Kommunen är inte skyldiga att ta ner grenar eller gräva av rötter enbart för att de växer in över din tomtgräns. Däremot har du själv rätt att kapa grenar eller rötter som växer in på din tomt, men inte om ingreppet riskerar trädets vitalitet. Om det är ett större ingrepp som kan påverka trädets hälsa och fortlevnad skall kommunen ges möjlighet att själva utföra åtgärder (3 kap 2 §, Jordabalken).

Kommunen har heller ingen skyldighet att ta ner träd eller buskage som ligger i anslutning till din tomt, för att de exempelvis skuggar eller skymmer havsutsikt. Var och en skall ta skälig hänsyn till sin fasta egendoms omgivning, läs mer om vad skälig hänsyn kan innebära i jordabalken. Varje åtgärd kostar pengar och måste därför vara välmotiverad.

Skyddad vegetation eller område

Vissa träd eller områden kan ha ett särskilt naturskydd och därmed vara skyddade enligt lag. Då kan det krävas dispens eller särskilda tillstånd från Länsstyrelsen för att utföra åtgärder.

Fälla träd utan tillstånd kan leda till polisanmälan

Att på eget initiativ ta ner träd på kommunal mark utan kommunens godkännande kan bedömas som egenmäktigt förfarande och leda till polisanmälan enligt Brottsbalken (8 kap. 8§ BrB).

Fälla träd på egen tomtmark

I vissa fall krävs det även marklov för att fälla träd inom detaljplanerat område. Detta kan även vara aktuellt vid fällning av träd på egen tomtmark.

Mer information om marklov hittar du på Myndighetskontoret

En del stora, gamla eller ihåliga träd kan vara speciellt skyddade enligt lag och i dessa fall kan det krävas samråd med Länsstyrelsen.

Samråd om åtgärder på särskilt skyddsvärda träd (naturvardsverket.se)

Akuta åtgärder och felanmälan

Om vi bedömer att ett träd är farligt tar vi ned det direkt. Ibland är det möjligt att säkra träd som då kan stå kvar ytterligare ett antal år. Utgör det aktuella trädet en akut fara för person eller egendom, kontakta kommunens växel 0456-82 20 00 eller anmäl via kommunens system för felanmälan.

Sidan senast uppdaterad: den 3 juni 2024