Kommentera Skriv ut
Kommentera
Obligatoriskt
Eget dricksvatten

Eget dricksvatten

Ett bra dricksvatten är viktigt för att vi ska hålla oss friska. Ungefär två miljoner människor i Sverige får sitt dricksvatten från egen brunn. Cirka häften av dem har det i sin permanenta bostad och hälften i ett fritidshus. Det är brunnsägaren som ansvarar för att vattnet räcker och att det håller dricksvattenkvalitet.

Ta prover regelbundet

Både kvaliteten på vattnet och tillgången av det kan förändras med tiden. I en vattenanalys undersöker man om vattnet innehåller bakterier och om vattnets kemiska egenskaper gör det olämpligt som dricksvatten.

Många brunnsägare tar bara prov på dricksvattnet när de märker förändringar i smak, lukt eller färg. Men problemen kan finnas där utan att man märker det. Livsmedelsverket rekommenderar därför att ta prov på vattnet minst vart tredje år, och helst varje år om små barn ska dricka det. För brunnar som förser mer än två hushåll, eller om bostäder hyrs ut, rekommenderas att ta prov varje år.

Eftersom vattenkvaliteten kan variera under året är det bra att ta prov under olika årstider. Till exempel på våren efter snösmältning och efter mycket regn under vår och höst.

Gör så här om du vill ta ett vattenprov

Kontakta ett laboratorium som är ackrediterat för analyser av dricksvatten. Av laboratoriet får du provflaskor och instruktioner för hur provet ska tas. Provet bör tas från en kran som du normalt använder till dricksvatten.

Miljökontoret erbjuder analys av brunnsvatten till ett reducerat pris, för privatpersoner med enskild dricksvattenbrunn i kommunen. Det är en viktig del av kommunens folkhälsoarbete samtidigt som miljökontoret, via kopior på analysrapporter, får en aktuell bild av grundvattenkvaliteten i kommunen.

Om du vill använda dig av erbjudandet beställer du provflaskor i Eurofins webshop genom att logga in med kampanjkod "Bromölla2020".

Miljökontoret i Bromölla kommun erbjuder en kostnadsfri, mindre undersökning av brunnsvatten för familjer med små barn. Du kan ta del av erbjudandet om du är permanent boende i Bromölla kommun och har barn under 1 års ålder (alternativt väntar barn). Du loggar in i webshopen ovan, och anger kampanjkod: Bromöllabarn2020. Om du inte nyligen gjort en fullständig kemisk analys av ditt brunnsvatten, rekommenderar vi att dock du istället väljer ett komplett analyspaket. Om vattnet tas från en borrad brunn rekommenderar vi även att du tar ett radonprov. Observera att du själv får bekosta dessa analyser.

Vattenproverna kan du sedan lämna på ett av Eurofins inlämningsställen, eller i receptionen på kommunhuset i Bromölla på tisdagar kl 8-12.

Om vattnet är dåligt

Efter ett par veckor får du analysresultatet. Där står laboratoriets bedömning av resultaten, utifrån Livsmedelsverkets riktvärden. Vattnet kan bedömas som tjänligt, tjänligt med anmärkning eller otjänligt.

Om ett provsvar visar att du har dåligt dricksvatten bör du som brunnsägare göra något åt det. Anlita alltid fackkunnigt folk för att åtgärda problemen. Det är ganska vanligt att man behöver täta brunnens övre delar och lock, där ytligt vatten kan rinna in och försämra dricksvattnet. Ibland kan dålig vattenkvalitet bero på förorening från avlopp och då är det avloppet som bör åtgärdas.

För att åtgärda problem med vissa kemiska egenskaper behöver man ibland installera filter. Kontakta en fackkunnig filterleverantör för att diskutera detta.

Om du vill fördjupa dig

Om du vill veta mer om små dricksvattenanläggningar för privat bruk kan du också läsa i denna faktaskrift. Där finns fördjupad information om bland annat ansvar, lagstiftning, vattentäkter, provtagning, kvalitet och åtgärder.

Faktaskrift - Dricksvatten från små dricksvattenanläggningar för privat bruk

Sidan senast uppdaterad: den 27 april 2023