Kommentera Skriv ut
Kommentera
Obligatoriskt

Luften utomhus

Luften i Bromölla kommun bedöms vara förhållandevis god.

Kommunen ingår i Skånes Luftvårdsförbund som är en ideell förening som övervakar luftkvaliteten i Skåne. De mätningar och beräkningar som gjorts visar att halterna av kvävedioxid, partiklar och flyktiga organiska lösningsmedel i Bromölla kommun ligger långt under miljökvalitetsnormerna. Läs den senaste rapporten för Bromölla kommun här

I Bromölla kommun står industri och energiproduktion för den största delen av utsläppen av kvävedioxid och partiklar. Vägtrafiken är den näst största källan. Det finns även andra källor, till exempel småskalig uppvärmning, jordbruk, skogsbruk, arbetsmaskiner.

Luftföroreningar påverkar människor bland annat genom ökade besvär av astma och ökad dödlighet i hjärt- och kärlsjukdomar.

Så kan du bidra till förbättrad luftkvalitet i kommunen

Kontakt

Miljökontoret
0456-82 20 00 (vx)
myndighetskontoret@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 21 februari 2024