Kommentera Skriv ut
Kommentera
Obligatoriskt
Byggnad rivs

Bygg- och rivningsavfall

Information till fastighetsägare och entreprenörer.

Vid byggnation, renovering och rivning blir det olika typer av avfall. Du som bygg­­herre eller fastighetsägare har ett ansvarar för att avfallet hanteras på ett bra sätt. Avfallet behöver sorteras och i första hand lämnas till återanvändning eller återvinning. Här får du information om några av de regler som gäller.

Genom sortering är det möjligt att:

 • öka återanvändningen
 • öka materialåtervinningen
 • samla in farligt avfall på ett kontrollerat sätt
 • minska mängderna som deponeras

För att underlätta återanvändning och återvinning behöver sorteringen ske på plats, så kallad källsortering. Endast i undantagsfall kan sortering i efterhand accepteras. Källsortering behöver ske i byggandets alla olika skeden - vid nyproduktion, underhåll, ombyggnation samt rivningsarbeten.

Förebygg avfall

Vid ny- och ombyggnation bör du redan i projekteringsstadiet tänka på den framtida avfallshanteringen. Välj material som går att underhålla och reparera.

Genom god planering och hantering kan du också minska det material som går till spillo under själva byggnationen.

Skaffa dig kunskap

Före rivning behöver du ta reda på vilket avfall som kommer att uppstå vid arbetet och hur det bäst hanteras. Börja därför med att göra en materialinventering. Informera alla inblandade i projektet om resultatet från inventeringen.

Bygg- och rivningslov

Innan du bygger eller river kan du behöva ansöka om bygg- eller rivningslov. Materialinventeringen ska ingå som en del i ansökan om rivningslov. Kontakta byggkontoret för mer information.  

Dokumentera

Kontrollplanen som skickas till byggkontoret efter rivningens slut ska innehålla en redovisning av avfallshanteringen. Dokumentera därför avfallsslag, mängder, transportör och mottagare. Spara kopior på transportdokument och kvitton.

Sortera ut avfall i den här ordningen

 1. Farligt avfall
 2. Material som kan användas igen (återanvändning)
 3. Material som kan bli nytt material (materialåtervinning). Till exempel metall, trä, plast, gips, glas, asfalt, förpackningar
 4. Brännbart avfall (energiåtervinning)
 5. Material som inte kan återanvändas eller återvinnas (deponi)

Sveriges byggindustrier har tagit fram riktlinjer för hur byggavfall bör sorteras – ”Resurs- och avfallshantering vid byggande och rivning”. De kan du läsa på www.sverigesbyggindustrier.se/.  Där finns också mall för materialinventering.

Farligt avfall

Visst avfall är farligt på grund av de miljö- eller hälsofarliga egenskaperna. Exempel på farligt avfall är:

 • Elavfall, kyl, frys, klimatanläggningar, brandsläckningsutrustning, strålkällor
 • Ljuskällor och termometrar
 • Oljehaltiga kablar
 • Kondensatorer och annan utrustning som innehåller PCB
 • Fogmassor, isolerrutor och golv som innehåller PCB
 • Isolering med CFC
 • Material som innehåller asbest till exempel isolering och eternit
 • Kvarlämnade kemikalier såsom oljor, färg, lim och lösningsmedel
 • Asfalt som innehåller stenkolstjära
 • Träskyddsbehandlat virke

Farligt avfall ska plockas bort innan rivning och sorteras ut direkt vid källan. Farligt avfall får inte blandas med annat avfall eller andra sorters farligt avfall. Elavfall ska monteras ner och samlas in utan att vidare förbehandlas på rivningsplatsen. Förvara farligt avfall säkert så att det inte läcker till omgivningen, till exempel invallat, väderskyddat och inlåst.

Transport av avfall

Som privatperson kan du själv lämna bygg- och rivningsavfall på Åsens avfallsanläggning mot en kostnad. Du kan också välja att lämna det till någon annan avfallsanläggning.

Om du har en verksamhet och vill köra avfallet själv krävs ibland tillstånd från länsstyrelsen alternativt anmälan. Som verksamhet ska du också föra anteckningar över det farliga avfallet (avfallsslag, mängd och till vem du lämnat avfallet).

Om du anlitar någon annan för transporten ska du se till att denne har tillstånd från länsstyrelsen för att köra det aktuella avfallet. När du lämnar över farligt avfall till en transportör ska du också se till att ett transportdokument skrivs.

Tänk på att transportera avfall på ett säkert sätt så det inte orsakar några utsläpp eller nedskräpning.

Viss hantering/åtgärd kräver tillstånd eller anmälan

 • Ska du sanera eller riva en fastighet med PCB-haltiga fogmassor eller annat PCB-haltigt material ska det anmälas till miljökontoret senast tre veckor innan arbetet påbörjas. En- och tvåbostadshus är undantagna från anmälningsplikten.
 • Vid hantering av asbest är det viktigt att skydda sig själv och omgivningen. Undvik att damm sprids vid all hantering. Förpacka asbesthaltigt avfall väl och märk det så att det framgår att det innehåller asbest. För yrkesmässig hantering och rivning av asbest krävs tillstånd från arbetsmiljöverket. 
 • Om du upptäcker en förorening i byggnaden eller i marken ska du genast kontakta miljökontoret. Sanering av sådana föroreningar ska anmälas till miljökontoret senast sex veckor innan arbetet påbörjas.
 • Uppgrävda massor, både naturlig jord och fyllnadsmassor, räknas som avfall. Om ert arbete innebär att massor fraktas bort eller tas in utifrån finns krav på riskbedömning, provtagning och dokumentation. Om du ska använda massor som kommer utifrån eller annat avfall vid byggnation och anläggning kan det ibland krävas anmälan eller tillstånd, kontakta miljökontoret för mer information. Du kan läsa mer om mass­hantering i miljökontorets broschyr ”schaktmassor”.
 • Tänk på att det inte är tillåtet att elda eller gräva ner avfall.

Kontakt

Anders Emgård
Byggnadsinspektör
0456-82 24 75
myndighetskontoret@bromolla.se

Therese Olsson
Byggnadsinspektör
0456-82 23 58
myndighetskontoret@bromolla.se

Linda Juhlin
Myndighetshandläggare
0456-82 24 74
myndighetskontoret@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 29 augusti 2018