Kommentera Skriv ut
Kommentera
Obligatoriskt

Elda utomhus

För att undvika onödiga utryckningar, ring alltid larmcentralen i Kristianstad, 044-200 400, och anmäl eldning utomhus. Kom ihåg att det alltid är du som tänder eld eller grillar som har det fulla ansvaret för skador och övriga konsekvenser på människor, miljö och egendom. I nödsituationer ring 112.

Eldningsförbud

Enligt de för Bromölla kommun lokala hälsoskyddsföreskrifterna så råder förbud att elda löv, kvistar och annat trädgårdsavfall under tiden 1 maj-30 september, inom områden med detaljplan.

Övrig tid av året får eldning inom sådana områden ske endast av torrt trädgårdsavfall som inte kan utnyttjas för kompostering, om det kan ske utan att olägenhet för människors hälsa uppstår.

Eldning får aldrig ske i strid mot gällande brandföreskrifter.

Före eldning

 • En person ska vara utsedd för att vara ansvarig för eldningen.
 • Placera elden så att omgivningen, till exempel byggnader eller fordon, inte skadas. 
 • Före eldningen ska man förbereda för att kunna släcka. Det ska finnas ett vattenförråd och något att ösa på vattnet med, alternativt en vattenslang. Spadar, ruskor, krattor och liknande är också bra att ha vid släckning. 
 • Eldning får bara ske av fibrösa material, till exempel grenar, kvistar och ris. Byggavfall, däck, vitvaror, brännbara vätskor, plast och gasflaskor får inte eldas. De ska lämnas in till kommunens miljöstation. 
 • Eldning får inte ske så att bostadsområden, allmän väg eller järnväg rökbeläggs. 
 • Eldning får inte ske så nära elektriska luftledningar, telefonledningar eller ledningsstolpar att de utsätts för värmepåverkan.

Under eldning 

 • Lämna aldrig elden utan bevakning. Vid större eldar bör också "området under röken" bevakas. 
 • De personer som vaktar ska kunna de regler som gäller för eldningen och kunna hantera den släckutrustning som finns på plats. De ska också ha möjlighet att larma räddningstjänsten via 112. 
 • Släckutrustningen ska vara lätt tillgänglig och fungera. Ändras vindens styrka eller riktning så att brandfaran ökar ska eldningen avbrytas.

Efter eldning

 • Bevaka elden till dess att risken för brandspridning är över. 
 • Kontrollera att ingen glöd finns kvar. Använd mycket vatten eller täck över askhögen med jord. 
 • Besök platsen efter några timmar för att kontrollera att elden verkligen blev helt släckt.

Nya regler för hantering av trädgårdsavfall

Den 1 januari 2024 infördes en ny lagstiftning enligt avfallsförordningen som påverkar hur trädgårdsavfall får hanteras. Bromölla kommun arbetar just nu med att se över lokala föreskrifter och uppdaterar informationen löpande. Dispens från förbudet

Dispens från förbudet

I dagsläget är det enbart möjligt att söka dispens från förbudet att elda avfall om förbränningen sker i samband med en offentlig tillställning, till exempel valborgseld.

Sök dispens

Tänker du anordna en eld utomhus, till exemepl valborgseld, är det viktigt att ha koll på vad som gäller. Den som ansvarar för elden behöver söka dispens hos kommunen.

Ansökan ska innehålla:

 • Information om var firandet ska anordnas. Området/platsen ska vara utritat på en karta och fastighetsbeteckning eller adress ska anges.
 • Uppge under vilka tider ni ska elda.
 • Hur mycket avfall och vilken typ av avfall som ska eldas.
 • Vilka säkerhetsåtgärder ni vidtar för att säkerställa att olägenhet kopplat till människors hälsa och miljö inte uppstår.
 • Kontaktuppgifter som innehåller bland annat organisationsnummer och e-postadress.

Skicka din ansökan till myndighetskontoret@bromolla.se och ange ”Dispens valborgseld” i ämnesraden. Ingen avgift kommer att tas för handläggning av dispensen.

Anmäla eldning utomhus

Larmcentralen Kristianstad
044-200 400

Jourhavande räddningsledare
0709-17 10 50

Sidan senast uppdaterad: den 6 maj 2024