Kommentera Skriv ut
Kommentera
Obligatoriskt

Eget avlopp

Ett hushåll använder dagligen ca 1 000 liter vatten som blir förorenat och måste tas omhand innan det släpps ut.

Avloppsvattnet från hushåll innehåller bland annat bakterier och näringsämnen som kväve och fosfor. Utsläpp av avloppsvatten kan förorena dricksvatten och orsaka övergödning och förorening av våra vattendrag, sjöar och Östersjön. Därför är det viktigt att rening av avloppsvatten fungerar på ett tillfredsställande sätt.

Tillstånd krävs

Enligt miljöbalken krävs ett tillstånd eller en anmälan Anmälan, ansökan för att installera en ny avloppsanläggning, eller ändra på en befintlig (Miljöbalken 9 kap 6 §). Därför måste ansökan lämnas till myndighetsnämnden och godkännas innan någon form av anläggningsarbete på avloppet får påbörjas.

Ansökan avloppsanordning
När anläggningen är klar ska Kvalitetsföräkran skickas in.

Krav på funktion

För att godkännande ska kunna ges så måste avloppsanläggningen uppfylla vissa funktionskrav. Kraven på rening är högre i känsliga miljöer till exempel nära sjöar och inom vattenskyddsområden. De krav som ställs på rening är att avloppsanläggningen ska kunna rena vattnet så att människor inte utsätts för ökad risk för smitta eller annan olägenhet. Dessutom ska näringsämnen och organiskt material avskiljas.

För normal skyddsnivå ska anläggningen kunna reducera organiska ämnen (BOD7) med 90 % och fosfor (tot-P) med 70 %. För hög skyddsnivå förväntas anläggningen reducera organiska ämnen (BOD7) med 90 %, fosfor (tot-P) med 90 % och kväve (tot-N) med 50 %.

Hjälp till dig som ska anlägga enskilt avlopp

Tips och information finns på Avloppsguiden.se som är en nationell kunskapsbank om enskilda avloppp och i foldern Planera för avlopp

Det pågår idag ett aktivt utvecklingsarbete på marknaden för att ta fram nya modeller för enskilda avloppsanläggningar. Det är viktigt att du som kund kontrollerar att den anläggning du tänker välja genomgått någon form av oberoende utvärdering och att den klarar aktuell skyddsnivå.

Handbok till allmänna råd enskilda avlopp

Projektet Rent avlopp = rent vatten!

Miljökontoret gör nu en stor satsning för att identifiera enskilda avlopp som inte uppfyller miljöbalkens krav och kan behöva åtgärdas. Kartläggning och informationsinsatser kring de enskilda avloppen är ett långsiktigt arbete som kommer att utföras områdesvis efter en prioritering som görs med hjälp av kommunens VA-plan. Informationsträffar för fastighetsägare, entreprenörer och mäklare kommer att ordnas kontinuerligt.

Är ditt avlopp en miljöbov?

Många fastighetsägare känner inte till vilket ansvar de har och vilka krav som ställs på det egna avloppet. Du kanske har ett gammalt avlopp som anlagts av en tidigare ägare eller ett avlopp du saknar tillstånd för. I vissa fall kan avloppsanordningen vara helt otillräcklig och måste byggas om, i andra fall kan det räcka med kompletteringar eller mindre förbättringar. Det är ditt ansvar som fastighetsägare att se till att avloppet uppfyller de krav som finns enligt Miljöbalken.


De här avloppen är olagliga

  • Avlopp som saknar giltigt tillstånd, ingen eller bristfällig avloppsrening.
  • Avloppet består av endast slamavskiljning, stenkista eller grusfilter, nytt avlopp måste anläggas och tillstånd sökas.
  • Avlopp som är feldimensionerade, det vill säga när belastningen är högre än vad avloppet klarar av att rena.

Mer information

Kontakt

Annelie Berg
Miljöinspektör
0456-82 23 13
myndighetskontoret@bromolla.se

Anders Grundkvist
Miljöinspektör
0456-82 24 24
myndighetskontoret@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 29 mars 2023