Kommentera Skriv ut
Kommentera
Obligatoriskt

Avgifter och taxor

Nedan listas avgifter och taxor som gäller i Bromölla kommun. Dokumenten presenteras i pdf-format.

Ansöknings- och tillsynsavgifter enligt alkohollagen

Avfallstaxa

Avgift för avskrift. utskrift eller kopia av allmän handling

Avgift vid ansökan om lotteritillstånd

Avgift vid familjerådgivning

Avgifter för musikskolan

Avgifter för tillståndsprövning och tillsyn enligt lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter samt lag (2022:1257) om tobaksfria nikotinprodukter

Avgifter inom biblioteksverksamheten

Avgifter och ersättningar inom omsorg funktionsnedsättning

Avgifter, allmänna riktlinjer och tillämpningsanvisningar för vård och omsorg

Felparkeringsavgift

Hyra för studielokalerna och samlingslokalen på Drejaren

Maxtaxa för förskola och fritidshemsverksamhet

Plantaxa

Prislista för hämtning av förpackningsavfall från flerbostadshus och verksamheter

Sotningstaxa

Sotningsärende och brandskyddskontrolltaxa enligt lagen om skydd mot olyckor

Taxa för bygglov, anmälan m.m.

Taxa för debitering av kostnader för utryckning till automatiskt brandlarm som ej föranletts av brand

Taxa för försäljning av tomtmark

Taxa för kartmaterial och utsättning

Taxa för kopieringstjänster på kommunservice

Taxa för mottagning av avfall och restprodukter på Åsens avfallsanläggning

Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen

Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken mm

Taxa för torgplatser

Taxa för upplåtelse av bibliotekets lokaler och Humlescenen

Taxa för utlåning av bibliotekets ljudanläggning

Taxa för återställningsarbeten i gatumark och allmän mark

Taxa vid uthyrning av skollokaler

Taxor för arrenden

Taxor idrotts- och fritidsanläggningar

Tillsynsplan och taxa enligt lagen om skydd mot olyckor, LSO och lagen om brandfarliga och explosiva varor, LBE

Kontakt

Johan Hejman
Kanslichef, kommunjurist
0456-82 22 47
(SMS 0709-17 12 47)
johan.hejman@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 27 december 2019