Kommentera Skriv ut
Kommentera
Obligatoriskt

Bromölla 11:1 och Laboranten 2

Information om samråd av detaljplan för del av fastigheten Bromölla 11:1 och Laboranten 2, Bromölla kommun.

Detaljplan för del av fastigheten Bromölla 11:1 och Laboranten 2 i Bromölla kommun är för närvarande föremål för samråd med berörda myndigheter och sakägare. Ni bereds härmed tillfälle att ta del av upprättade samrådshandlingar.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförande av flerfamiljshus i fem våningar samt delar av planområdet fortsatt vara planlagd som allmän platsmark för gata och parkering.

Samrådshandlingarna finns anslagna i Kommunhuset, Storgatan 48 i Bromölla, öppet vardagar måndag till torsdag mellan 7:45-16.30 och fredag mellan 7:45-16. Handlingarna finns också på kommunens hemsida, digitala anslagstavla samt utställda på Kulturpunkten i Bromölla, Hermansens gata 22, under ordinarie öppethållande.

Eventuella synpunkter och anmärkningar på förslaget ska, för att kunna beaktas ha inkommit skriftligen till Bromölla kommun, Box 18, 295 21 Bromölla eller till kommunstyrelsen@bromolla.se, senast fredagen den 22 september 2023.

Fastighetsägare och bostadsrättsföreningar inom berörda fastigheter ombeds underrätta hyresgäster respektive bostadsrättsmedlemmar om att detaljplaneförslaget finns anslaget enligt ovan. Om fastigheten övergått till ny ägare ombeds denne underrättas om det nu aktuella planförslaget.

Information om samråd av detaljplan för del av fastigheten Bromölla 11_1 och Laboranten 2 Olof Palmes plats Bromölla kommun

Plan- och genomförandebeskrivning

Plankarta

Skuggstudie

BMP

MMU-rapport Laboranten

Översiktlig miljöteknisk markundersökning

Kontakt

Fehmi Berisha
Planarkitekt
0456-82 23 06
(SMS 0709-17 13 06)
fehmi.berisha@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 29 augusti 2023