Kommentera Skriv ut
Kommentera
Obligatoriskt

Ekonomiskt bistånd

Försörjningsstödsenheten

Vad kan du få hjälp med?

Enligt socialtjänstlagen har alla som vistas i kommunen rätt att ansöka om bistånd för sin försörjning. Försörjningsenheten kan bland annat hjälpa dig med privatekonomisk rådgivning och försörjningsstöd.

Vem kan få försörjningsstöd?

Försörjningsstöd är tänkt som ett stöd om du hamnar i tillfälliga ekonomiska bekymmer och om behovet inte kan tillgodoses på annat sätt. Om du har några tillgångar till exempel bankmedel, aktier eller fonder ska dessa användas innan du kan få bidrag. För att vara berättigad till försörjningsstöd måste du själv ha gjort vad du kan för att tillgodose behovet. Om du är arbetslös måste du stå till arbetsmarknadens förfogande, aktivt söka och godta lämpligt anvisat arbete eller annan sysselsättning. Försörjningsstödet kan beviljas med villkor om att du deltar i kompetenshöjande verksamhet som ökar chanserna till självförsörjning. Som sammanboende par är man försörjningsskyldiga för varandra, vilket innebär att bedömning görs utifrån bådas ekonomi och vad båda gör för att tillgodose behovet på annat sätt.

Hur ansöker du?

Genom telefonsamtal med socialsekreterare kan en första bedömning göras om du är berättigad till försörjningsstöd eller inte. Försörjningsstöd söks genom personligt besök på socialförvaltningen av de vuxna som ingår i hushållet. Tid för nybesök bokas efter telefonsamtal med en socialsekreterare. Alla inkomster, tillgångar och kostnader ska redovisas och styrkas. Vid bokning av nybesök skickas information om vilka handlingar som ska bifogas ansökan, tillexempel deklaration, hyreskontrakt, kontoutdrag och lönespecifikation. Vid längre biståndsbehov lämnas skriftlig ansökan varje månad.

Handläggning

För att ansökan ska kunna behandlas måste ansökningsblanketten vara fullständigt ifylld och de handlingar som styrker uppgifterna bifogas. Om ansökan inte är komplett kan bistånd inte beviljas. Ofullständiga uppgifter försenar handläggningen. Ansökan ska undertecknas av både sökande och den eventuella medsökanden. Genom att skriva under ansökan försäkrar du/ni att de uppgifter som lämnats är riktiga. Oriktiga uppgifter kan leda till åtal för bedrägeri och du kan bli skyldig att återbetala biståndet.

Försörjningsnorm

Sveriges riksdag har beslutats om en norm för försörjningsstödets storlek som är detsamma i de flesta kommuner, ”riksnormen”. I riksnormen ingår kostnader för livsmedel, kläder, skor, fritid, lek, hygien, förbrukningsvaror, dagstidning, telefon och TV-licens. Bistånd kan också beviljat till skäliga kostnader för bland annat boende, hushållsel, hemförsäkring, barnomsorg, arbetsresor, läkarvård, medicin, akut tandvård och fackavgift, beroende på hur behovet ser ut. Ekonomisk beräkning görs utifrån inkomster och utgifter för att se hur man ligger i förhållande till normen. Vid nybesök görs beräkning bakåt tre månader och eventuellt överskott flyttas med. Försörjningsstöd kan inte ansökas för retroaktiv tid.  Försörjningsstöd kan beviljas mot återkrav i väntan på andra inkomster som lön och A-kassa.  

Beslut

Beslut gällande ansökan om försörjningsstöd fattas inom cirka 7 arbetsdagar från ansökningstillfället, om ansökan är komplett. Är du missnöjd har du tre veckor på dig att överklaga beslutet. Socialsekreteraren kan ge mer information om hur det går till.

Utbetalning

Beviljat försörjningsstöd utbetalas normalt direkt till ditt konto om det är SUS-registrerat, vilket görs på din bank. Om det är första utbetalningen sker den normalt i samband med beslut, annars sker utbetalning i slutet av månaden om det inte är ett kompletterande beslut. Normalt tar överföringen 1-3 arbetsdagar. Du ansvarar själv för betalningen av dina räkningar, om inget annat överenskommits.

Sekretess

Socialnämnden får inte ta kontakt med andra angående ärendet utan samtycke från dig. Genom underskriften på ansökan godkänner du att kontakter tas med Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Arbetslöshetskassa, Skattemyndighet, Centrala studiestödsnämnden (CSN), Transportstyrelsen, Patent och Registreringsverket, Kriminalvården, Hälso- och sjukvård inklusive psykiatrin, Bolagsverket och SFI. 

Information med anledning av personuppgiftslagen

De uppgifter du lämnar, samt andra uppgifter som kommer från folkbokföringsmyndigheten eller inhämtas från annan myndighet, kommer att föras in i en databas för att kommunen ska kunna använda uppgifterna vid behandling av ditt ärende. Uppgifterna behandlas i enlighet med bestämmelserna i personuppgiftslagen.

Ansök i tid

Gör ansökan innan hjälpbehovet är akut. Försörjningsenheten har inte möjlighet att ta emot oplanerade besök annat än i mycket akuta fall. Kontakt sker via Försörjningsenhetens mottagning, 0456-82 23 90. Vid akut behov går det att nå oss via Individ- och familjeomsorgens reception som är öppen måndag-torsdag kl. 9-15 och fredag kl. 9-14.30. Lunchstängt kl. 12-13.

Kontakt

Mottagningstelefon försörjningsstöd
0456-82 23 90

Sociala jouren
040-676 90 58

Nina Andersson
Socialsekreterare
0456-82 25 93
(SMS 0709-17 10 68)
nina.andersson@bromolla.se

Kajin Amedi
Socialsekreterare
0456-82 22 73
(SMS 0709-17 12 73)
kajin.amedi@bromolla.se

Cajsa Buhr
Enhetschef
0456-82 23 29
cajsa.buhr@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 11 april 2024