Kommentera Skriv ut
Kommentera
Obligatoriskt
Översiktsbild Bromölla

Översiktsplan

Under 2023 påbörjades arbetet med att ta fram en ny översiktsplan för Bromölla kommun.

Översiktsplanen ger vägledning

En översiktsplan ger vägledning för hur mark- och vattenområden och bebyggd miljö ska användas, utvecklas och bevaras i framtiden. Här visar kommunen sina långsiktiga ambitioner. Planen beskriver prioriteringar och förutsättningar för fortsatt detaljplanering och andra beslut som rör fysisk planering och är ett mycket viktigt övergripande styrdokument för att nå en hållbar samhällsutveckling.

Översiktsplanen berättar också hur kommunen tillgodoser riksintressen och hur gällande miljökvalitetsnormer ska följas. Planen redovisar på vilket sätt kommunen tar hänsyn till olika allmänna intressen och vilka avvägningar och prioriteringar som ska göras när det finns intressen som står emot varandra.  En översiktsplan är inte juridiskt bindande, men är en långsiktig ledstjärna som ger stöd och underlag för kommande planering, till exempel i bygglov och detaljplaner.

En tillfällig beredning arbetar med framtagande av ny översiksplan

Kommunfullmäktige har beslutat att en tillfällig beredning ska arbeta med framtagande av ny översiktsplan för Bromölla kommun.

Här kan du se vilka som ingår i beredningen


Medborgardialog, delaktighet och insyn är viktiga inslag i arbetet

En stor och viktig del i arbetet är medborgardialog, delaktighet och insyn. Under processens gång kommer det att finnas olika möjligheter till att göra sin röst hörd, både för dig som bor och verkar i kommunen men också för dig som kanske besöker kommunen tillfälligt eller turistar i kommunen.

Medborgardialoger våren 2024

Under våren 2024 genomförs sex olika medborgardialoger. Då får du träffa tjänstepersoner som jobbar med översiktsplaneringen och politiker från den tillfälliga beredningen.

Vid medborgardialogerna får du möjlighet att göra din röst hörd i frågor som du tycker är viktiga för kommunens fysiska samhällsutveckling. Det kan till exempel handla om markanvändning, bebyggelse, grönområden, transport och kommunikationer eller helt andra saker.

Du är välkommen till vilken dialog som helst, välj den ort eller det datum som passar dig bäst. Ingen anmälan krävs!

Karta ÖP medborgardialog.jpg

När? Ort Lokal/plats
Torsdag 11 april, klockan 18-20 Håkanryd - Råby - Grödby OK Kamp Klubbstuga, Håkanryds IP
Måndag 15 april, klockan 18-20 Bromölla - centralorten Tians Gård
Torsdag 18 april, klockan 18-20 Nymölla Centrumhuset - Fritidsgården
Måndag 22 april, klockan 18-20 Gualöv Folkets hus
Torsdag 25 april, klockan 18-20 Edenryd Stärkan
Måndag 29 april, klockan 18-20 Näsum Matsalen Näsums skola

Enkätundersökning

Delta gärna i vår enkätundersökning - där frågar vi dig hur du önskar att kommunen utvecklas i framtiden.
Skanna QR-koden eller klicka på länken nedan för att komma till enkäten.

Slutgiltig QR kod till ekät för webbplatsen.jpg

https://bromolla.insurvey.com/-/F6050120BBD43

Tack för din medverkan!

Sidan senast uppdaterad: den 2 april 2024