Kommentera Skriv ut
Kommentera
Obligatoriskt
Familjeträffar

Föräldraskapsstöd

Föräldraskapsstöd är hjälpande och stödjande insatser som stärker föräldraförmågan och relationen mellan förälder och barn. För dig med barn i åldrarna 3 till 18 år.

Föräldraträffar

Alla barn i centrum (ABC) riktar sig till förädrar som har barn i åldrarna 3-12 år

Älskade, förbannade tonåring (ÄFT) riktar sig till föräldrar som har barn i åldrarna 12-18 år

Vad är föräldraskapsstöd?

Föräldraskapsstöd är hjälpande och stödjande insatser som stärker föräldraförmågan och relationen mellan förälder och barn. En bra relation mellan barn och föräldrar ger förutsättningar för barnets utveckling under hela uppväxten, hela vägen in i vuxenlivet.

Vi har för läsbarhetens skull valt att skriva förälder och med detta menar vi såväl biologiska föräldrar, som vårdnadshavare eller andra vuxna som har huvudansvar för barn.

Exempel på verksamheter som erbjuder stöd:

 • Mödra- och barnhälsovården, så som barnmorskemottagning eller mödravårdscentral (MVC) och barnavårdscentral (BVC)
 • Hälso- och sjukvården
 • Öppen förskola
 • Förskola och grundskola
 • Elevhälsan
 • Socialtjänst
 • Webbaserat föräldraskapsstöd
 • Civilsamhället, exempelvis föreningar eller trossamfund.

Varför föräldraskapsstöd?

Om alla barn får en bra start i livet bidrar det till en jämlik hälsa. Olika familjer har olika förutsättningar. Med föräldraskapsstöd kan samhället erbjuda tidiga insatser för att minska skillnaderna kring de förutsättningar som påverkar barns mående och utveckling. Forskning visar att föräldraskapsstöd har betydelse för varje barn, men även samhället i stort. Bland annat kan det:

 • främja barns psykiska hälsa
 • leda till förbättrade skolresultat
 • minska framtida brottslighet
 • leda till bättre socioekonomiska förutsättningar.

Enligt barnkonventionen, som är lag i Sverige, har alla barn oavsett bakgrund rätt till goda uppväxtvillkor och levnadsförhållanden. Samhället har en skyldighet att följa barnkonventionen. Då barnets föräldrar eller annan vårdnadshavare ansvarar för barnets uppfostran och utveckling ska därför samhället stötta föräldrar i sitt föräldraskap och på så sätt stötta barnet i att få sina rättigheter uppfyllda.

Barnkonventionen - om barnets rättigheter (1177.se)

Webbaserat föräldraskapsstöd

Flera webbplatser erbjuder information och råd kring olika ämnen som rör omsorg om barnet och dess utveckling.

Kunskap och stöd för vårdnadshavare (friends.se)
Älskade tonåring - tonårsguiden (mind.se)
Att vara förälder (informationsverige.se)
Bolibompa Baby - Föräldrar (svt.se)
Hur kan du hantera oro och ångest? (1177.se)
Filmer om barn- och ungdomspsykiatrin för yngre barn (bup.se)
Lista över olika intresseorganisationer som kan ge olika stöd i lärandet (spsm.se)
Stöd för barn och ungdom med förälder eller familjemedlem i fängelse (bufff.se)

Andra verksamheter

Inom civilsamhället erbjuds stöd via exempelvis föreningar inom idrott, kultur och psykisk hälsa, barnrätts­organisationer som BRIS och Rädda barnen, studieförbund samt trossamfund och kyrkor.

Många föräldrar upplever arenor inom civilsamhället som enklare att komma till, det kan exempelvis finnas hjälp att få på plaster där inte offentlig sektor finns, eller med ett tema som bättre passar dig som individ.

Bris olika vuxenstöd om barn (bris.se)
Tips, råd och handböcker för föräldrar (raddabarnen.se)
Förebygg och stoppa mobbning (friends.se)
E-bok Livsviktiga snack, barn som kan prata om känslor mår bättre (suicidezero.se)
Föräldralinjen - stödlinje för dig som är orolig för ett barn (mind.se)
Så kan du stötta ditt barn i idrotten (sisuidrottsutbildarna.se)
Autism Sverige (autism.se)
Riksföbundet Attention (attension.se)

ANDTS – alkohol, narkotika, doping, tobak och spel om pengar

ANDTS är en förkortning för alkohol, narkotika, doping, tobak och spel om pengar. Område är komplext och har stor betydelse för folkhälsan och samhället i stort.

IQ (iq.se)
CAN (can.se)
Drugsmart (drugsmart.com)
Cannabishjalpen (cannabishjalpen.se)
ANDTS - förebyggande arbete Länsstyrelsen Skåne (lansstyrelsen.se)
På Länsstyrelsens webbplats kan du hämta hem foldrar på olika språk om alkohol, tramadol, tobak, nikotinprodukter, och cannabis.
ANDTS - informationssida på Bromölla kommuns webbplats

Informationsfolder (pdf) på olika språk - Om digitala spel och spel om pengar
Om digitala spel och spel om pengar svenska
Om digitala spel och spel om pengar engelska
Om digitala spel och spel om pengar somaliska
Om digitala spel och spel om pengar tigrinska
Om digitala spel och spel om pengar arabiska
Om digitala spel och spel om pengar persiska
Om digitala spel och spel om pengar turkiska
Om digitala spel och spel om pengar spanska

Familjerådgivning

Att leva tillsammans i en parrelation och i en familj, innebär svårigheter vid olika tidpunkter i livet. Familjerådgivning är till för alla - par, familjer och ensamstående. Vi hjälper till vid familjeproblem, konflikter och kriser i par- och familjerelationer. Familjerådgivningen för inga journaler och du kan vara anonym. All personal har tystnadsplikt.

Familjerådgivningen i Kristianstad
Ring själv och beställ tid på mottagningen i Kristianstad 044-13 40 40. Mottagningen ligger på Lasarettsboulevarden 4B. Det kostar 100 kr per besök.

Familjerådgivningens webbplats (kristianstad.se)

Stöd i Bromölla kommun

Fem Fria Samtal: Detta är en service för medborgare i Bromölla kommun som behöver rådgöra och samtala angående frågor som rör familj och relationer. Servicen innebär att du som medborgare kan erbjudas fem registrerings- och kostnadsfria samtal med behandlare eller ungdomssekreterare som arbetar på Öppenvården.

Öppenvården i Bromölla kommun

Kontakt

Ida Karlsson
Folkhälsosamordnare
0456-82 24 49
ida.karlsson@bromolla.se

Johanna Jönsson
Behandlare
0456-82 25 91
johanna.jonsson@bromolla.se

Rickard "Kalle" Johansson
Fritidsledare Tunnan/KAA
0456-82 25 10
(SMS 0709-23 31 53)
rickard.johansson@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 27 oktober 2023