Kommentera Skriv ut
Kommentera
Obligatoriskt
Näsums bokskog

Natura 2000

Natura 2000 är ett nätverk av områden med skyddsvärd natur i Europa, som ska bidra till att skyddsvärda naturtyper och arter får ett långsiktigt bevarande. Vilka naturtyper och arter man vill skydda framgår av EU’s Art- och habitatdirektiv (1992/43/EEG) och Fågeldirektiv (2009/147/EG). Sverige har utsett mer än 4 100 områden för att säkra att skyddsvärda arter och livsmiljöer finns kvar på lång sikt. Alla områden är kanske inte unika för Sverige men de är en viktig del i bevarandet av en specifik art eller livsmiljö sett ur ett europeiskt perspektiv.

Natura 2000-områden i Bromölla kommun:

 • Östafors-Ljungaryda
 • Holjeån
 • Drögsperyd
 • Näsum
 • Ivösjön-Oppmannasjön
 • Levrasjön
 • Siesjöområdet
 • Edenryd
 • Tostebergakusten
 • Tosteberga-Ängsholmarna
 • Gruarna

Exempel på naturtyper inom Natura 2000 i Bromölla kommun:

 • Näringsfattig bokskog
 • Klippvegetation på silikatrika bergssluttningar
 • Oligo-mesotrofa sjöar med strandpryl, braxengräs eller annuell vegetation på exponerade stränder
 • Kalkrika oligomesotrofa vatten med bentiska kransalger
 • Vattendrag med flytbladsvegetation eller akvatiska mossor
 • Svämlövskog
 • Rikkärr
 • Havsstrandängar av Östersjötyp
 • Laguner
 • Sublittoral sandbank med vegetation - dominerad av ålgräs/marina kärlväxter

Exempel på arter inom Natura 2000 i Bromölla kommun:

 • Utter, Lutra lutra
 • Havsörn, Haliaeetus albicilla
 • Storlom, Gavia arctica
 • Skärfläcka, Recurvirostra aviosetta
 • Skräntärna, Sterna caspia
 • Kentsk tärna, Sterna sandvicensis
 • Småtärna, Sterna albifrons
 • Nissöga, Cobitis taenia
 • Flodpärlmussla, Margaritifera margaritifera
 • Hårklomossa, Dichelyma capillaceum

Mer information om natura 2000 kan du hitta på Naturvårdsverkets eller Länsstyrelsen i Skånes webbplatser.

Kontakt

Maja Skog
Parkingenjör
0456-82 20 28
(SMS 0709-23 31 47)
maja.skog@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 13 oktober 2022