Kommentera Skriv ut
Kommentera
Obligatoriskt

Ilska och utbrott

Denna sida handlar om hjälp till barn och unga vid problem med ilska och utbrott. Här hittar du information om området, länkar till andra sidor och information om var du kan vända dig för att få hjälp.

Behöver du akut hjälp?
Här finns telefonnummer du kan ringa om du upplever att du
eller någon annan inte mår bra och behöver akut hjälpKlicka på den här länken om du behöver lämna sidan snabbt!


Barn som utmanar

Det finns barn som utmanar sin omgivning genom att ofta störa och kanske till och med förstöra för andra. Det är barn som ofta väcker irritation, ilska och besvikelse hos dem som finns omkring dem. Men barnens beteende är inte bara ett problem för omgivningen utan även för deras egensituation och framtid. Samtidigt som de här barnen utmanar vuxna i sin omgivning är de också mer beroende av förståelse och hjälp än andra.

När barn upprepat bryter mot de regler, normer eller förväntningar som finns i uppväxtmiljön kan man kalla beteendet eller handlingsmönstret för ett beteendeproblem. De flesta beteendeproblem definieras utifrån den sociala gemenskapens värderingar och normer. Ett visst handlande uppfattas som ett problem i en situation (protesten mot lärarens krav i klassrummet) men inte i en annan (protesten mot den som mobbar). Det finns en risk för att barn felaktigt anses ha beteendeproblem när de uppträder på ett sätt som i stunden provocerar oss vuxna, och därför måste vi också se hur vi eller andra i omgivningen har bidragit till barnets reaktioner.


Barns svårigheter kan beskrivas och benämnas på många olika sätt. De kan beskrivas som avgränsade nedsättningar av specifika förmågor, till exempel svårigheter med inlärning, att använda sitt språk eller att kontrollera sina impulser och känslor. De kan också beskrivas som beteendemönster som kan sammanfattas med diagnostiska benämningar, till exempel ADHD, trotssyndrom eller uppförandestörning.

Källa: Socialstyrelsens skrift "Barn som utmanar" (pdf)


Här kan du få hjälp

Barn- och ungdomspsykiatrin BUP (Region Skåne)
Behöver du eller någon i din närhet snabb psykiatrisk hjälp ska du vända dig till en psykiatrisk akutmottagning. Den har öppet dygnet runt.

Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) öppenvårdsmottagning
Telefon: 044-309 23 00

Akutvård BUP Skåne
Telefon: 040-33 17 11

Första linjen Kristianstad - för barn och ungas psykiska hälsa
Tanken med Första linjen är att göra det lättare för barn och ungdomar (från 6 år upp till 18 år) som mår psykiskt dåligt att söka hjälp.
Telefon: 020-51 20 20

BVC - Barnavårdscentral (Region Skåne)
Barnhälsovård innebär återkommande hälsoundersökningar samt råd och stöd till föräldrar under barnets första sex år. Barnhälsovårdens övergripande mål är att främja barnens hälsa, utveckling och trygghet. Detta kan vi vara delaktiga i genom att stödja dig som förälder i ett aktivt föräldraskap. Barnhälsovården är frivillig och helt utan kostnad.
Det finns två mottagningar du kan välja att vända dig till:

Helsa Bromölla BVC, Bromölla
Storgatan 58, Bromölla
0456-488 10

Trygga kliniken BVC, Bromölla
Rattens gränd 1, Bromölla
0456-64 94 00

Näsums Barnavårdscentral
Kyrkvägen 7 H, Näsum
0456-200 60

Barn- och familjeenheten Individ- och familjeomsorgen
Socialsekreterarna, som arbetar inom området, utreder och beslutar om hjälp till barn, ungdomar och deras familjer. 

Familjebehandling
Familjebehandlingen erbjuder stöd, rådgivning och behandling till familjer med barn mellan 0-18 år. Vid behov av råd- och stödsamtal – ring oss direkt, du kan vara anonym. Vid behov av längre, mer omfattande insatser, kontakta socialsekreterare för ansökan om insats hos oss.

Elevhälsan
I Bromölla kommun har vi ett centralt elevhälsoteam som består av psykolog, förskolekonsulent/särskolesamordnare, specialpedagog, kuratorer samt skolsköterskor. Den kommunala elevhälsan tillhandahåller medicinsk, psykologisk, social och specialpedagogisk kompetens.

Elevhälsoarbetet är förebyggande och hälsofrämjande och innebär en förskjutning från ”riskfaktorer till friskfaktorer”, från vuxenperspektiv till barn/elevperspektiv samt från information till dialog. Du kommer i kontakt med elevhälsans personal via ditt barns skola.


Mer information

Sjukvårdsrådgivningen 1177 om barn och unga som lätt får utbrott

Socialstyrelsens skrift "Barn som utmanar" (pdf)

Sidan senast uppdaterad: den 16 januari 2017